Privacybeleid van career site  

Securitas Direct B.V. is gevestigd aan de Burgemeesterstramanweg 108F, 1101 AA Amsterdam (hierna: Verisure) en verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op een rechtmatige, passende en transparante wijze. Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren.
Het bedrijf respecteert de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens:  


 1. op een eerlijke, billijke en transparante wijze worden verwerkt;
 2. worden alleen verzameld om te voldoen aan en verenigbaar te zijn met specifieke, legitieme en expliciete doeleinden (waarover u wordt geïnformeerd);
 3. relevant zijn voor de doeleinden en strikt noodzakelijk zijn om het doel te bereiken waarvoor zij zijn verzameld;
 4. moeten adequaat en actueel zijn;
 5. gedurende een bepaalde periode bewaard; en
 6. worden veilig opgeslagen en vertrouwelijk behandeld.  

Deze privacyverklaring is gericht aan kandidaten die hebben gesolliciteerd naar een functie bij Verisure en, indien van toepassing, aan wie Verisure een aanbod voor een functie wil doen, hetzij als werknemer, stagiair, uitzendkracht of consultant. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens in de loop van uw sollicitatie en aanwerving bij ons veranderen en/of gecorrigeerd moeten worden.
Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens in de loop van uw sollicitatie en aanwerving bij ons veranderen en/of gecorrigeerd moeten worden.
Wij vragen u geen persoonsgegevens met ons te delen die niet door ons zijn opgevraagd, in het bijzonder gevoelige persoonlijke informatie zoals hieronder beschreven. Als u denkt dat u gevoelige persoonlijke informatie met ons moet delen in verband met de werving en sollicitatie, neem dan contact met ons op voordat u deze informatie deelt.
Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden gebruikt in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden, dient u uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken via een van onze beschikbare kanalen.
Wij herzien deze privacyverklaring regelmatig. Deze zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt en wij raden u aan een kopie te bewaren.
Als u vragen of klachten hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") door een e-mail te sturen naar privacy@verisure.nl of per post.
Houd er rekening mee dat deze privacyverklaring geen onderdeel vormt van een (arbeids)overeenkomst. U kunt er dus in rechte geen beroep op doen.  


1.    Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?


Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en opslaan om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te bereiken:
 • De persoonlijke informatie die u ons verstrekt in verband met uw sollicitatie: Voornaam, achternaam, adres, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, (privé) e-mailadres en telefoonnummer, rijbewijs, ervaring, certificering en opleiding; anciënniteit, CV, sollicitatiebrief, beoordelingsrapport en referenties, getuigschriften, opleidingsniveau, diploma's, mandaten, salaris, vaardigheden, hoe u ons bedrijf hebt leren kennen, of u over een geldig rijbewijs/auto beschikt; of u wordt aanbevolen door een personeelslid; de datum van beschikbaarheid; het door u aanvragen van een veiligheidsonderzoek, dat noodzakelijk en wettelijk geregeld is in het kader van onze activiteiten, zoals een verklaring omtrent gedrag en/of verklaring van betrouwbaarheid;
 • Alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in een interview via onze kanalen, waaronder WhatsApp, e-mail, sms, etc.;
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe wervingsbureaus, door u opgegeven referenten (indien van toepassing) en een door ons ingeschakeld assessmentbureau (indien van toepassing).

Als u via een externe recruiter of een website van een derde partij solliciteert, worden uw persoonsgegevens ook door deze derde partijen verwerkt. Op deze verwerkingen is de privacyverklaring van de betrokken derde(n) van toepassing. Wij raden u ook aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Daarnaast zullen wij de volgende categorieën van persoonlijke informatie over u verzamelen, opslaan en gebruiken:


 • Bevestiging dat u meerderjarig bent en (eventueel) over een werkvergunning beschikt (voor zover vereist door toepasselijke wetten en/of wettelijke vereisten).
 • Persoonsgegevens die door uw sociale netwerken aan ons worden verstrekt (zoals LinkedIn, Facebook of Google). Deze persoonsgegevens kunnen de hierboven beschreven categorieën van persoonsgegevens omvatten. Indien van toepassing en beschikbaar, voordat u zich registreert op onze carrièresites met behulp van uw inloggegevens voor sociale media, raden wij u aan uw instellingen voor delen op die sociale netwerken te controleren om te voorkomen dat u extra informatie met ons deelt. (Deze gegevens worden verzameld voor zover u zich op onze carrièrewebsites registreert met behulp van uw sociale netwerkgegevens en volgens de instellingen die u in de instellingen van die sociale netwerken hebt gemaakt).
 • Gegevens die u genereert als u om technische redenen onze vacaturebanken opent via het (beveiligde) hypertext transfer protocol - HTTP(S) ("HTTP-gegevens") (voor zover deze gegevens aan ons ter beschikking worden gesteld). Dit omvat bijvoorbeeld het IP-adres, het type en de versie van uw internetbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de opgeroepen pagina, de eerder bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de oproep.
 • Gegevens die worden gegenereerd wanneer u interactie heeft met onze carrièrewebsites, zoals technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en -gewoonten. Wij verzamelen deze persoonsgegevens met behulp van cookies en andere soortgelijke technologieën (voor zover u heeft ingestemd met het gebruik van cookies, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is). Zie onze Cookie Notice voor meer details https://careers.verisure.com/nl/nl/cookie-policy.

Wij kunnen ook de volgende meer gevoelige soorten persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken: 

 • uw strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen (voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving en/of wettelijke vereisten).
 • uw gezondheid, met inbegrip van medische aandoeningen, handicaps en ziektedossiers (voor zover nodig om tijdens de sollicitatie- en/of aanwervingsoefening passende aanpassingen door te voeren - bijvoorbeeld tijdens een test of sollicitatiegesprek).

2.    Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?


Ten eerste verzamelt en gebruikt Verisure de persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van het wervings- en selectieproces en wanneer u bij ons gaat werken, hetzij via een wervingsbureau, een interimbureau, een adviesbureau, een interimbedrijf, uitzendbureau hetzij via een ander soort gelijk bedrijf etc. Verisure gebruikt ook de persoonsgegevens die u ons voorafgaand aan uw dienstverband verstrekt.
U kunt wettelijk en/of contractueel verplicht zijn ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens kunnen nodig zijn om een overeenkomst met u te sluiten. Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij u daarover informeren als een dergelijke situatie zich voordoet. Wij zullen u ook informeren over de mogelijke gevolgen als u ons geen persoonsgegevens verstrekt.     
Daarnaast verzamelt Verisure persoonsgegevens die we aan het begin van uw dienstverband creëren, die openbaar zijn of die we ontvangen van derden, zoals voormalige werkgevers.    


3.    Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?


- Om uw sollicitatie te verwerken en voor de aanwerving, in het bijzonder:
 • Om te solliciteren naar een specifieke functie;
 • Om uw vaardigheden, kwalificaties en geschiktheid voor functies te beoordelen (inclusief kandidaatsprofilering);
 • Om een gepersonaliseerde ervaring en/of jobreferenties te bieden (wanneer u uw cv uploadt en deze laat analyseren en/of uw vragen laat beantwoorden).
 • Om met u te communiceren over de werving, onder meer via WhatsApp, als u zich aanmeldt voor WhatsApp, e-mail en/of sms etc.
 • Om u te voorzien van job alerts die overeenkomen met uw zoekopdracht en/of uw gepersonaliseerde criteria (als u zich inschrijft om job alerts te ontvangen en/of lid wordt van onze talent community).
 • Om uw persoonlijke account aan te maken op onze carrièrewebsites.
 • Voor interactie met onze chatbot.
 • Om gegevens bij te houden met betrekking tot onze aanwervingsprocedures.
- Om ons en onze carrièrewebsites te beheren en te beschermen (waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage, datahosting, opsporing en onderzoek van fraude of illegale activiteiten).
- Om processen en instrumenten te verbeteren (voor zover ze niet volledig geanonimiseerd zijn).
- In het kader van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de activa. In dat geval krijgt de opvolger dezelfde rechten en plichten als wij met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Om te voldoen aan toepasselijke wetten en/of wettelijke vereisten zoals: 
 • Bevestiging dat u meerderjarig bent (om te controleren of u gemachtigd bent om bij ons te werken in het land waar u solliciteert);
 • Indien van toepassing, houder van een werkvergunning (om te controleren of u gemachtigd bent om in het land van aanvraag bij ons te werken);
 • Strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen, middels een verklaring omtrent gedrag en verklaring van betrouwbaarheid (om te controleren of u gerechtigd bent om bij ons te werken in het land waar u naar een specifieke functie solliciteert);
 • Gezondheid, met inbegrip van medische aandoeningen, handicaps en ziektedossiers (om te bepalen of wij tijdens de sollicitatie- en/of aanwervingsoefening passende aanpassingen moeten bieden - bijvoorbeeld tijdens een test of sollicitatiegesprek);
 • Om te voldoen aan een verzoek van de overheid en/of een rechtbank.

4.    Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?


De rechtsgronden: 
 • Om uw sollicitatie en de aanwerving te verwerken: wij informeren u dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de verwerking van uw sollicitatie en de aanwerving om alle nodige maatregelen te nemen voor de voorbereiding, indien van toepassing, van uw toekomstige arbeidsovereenkomst en andere overeenkomsten waarbij u partij bent (art. 6 sectie 1 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"); om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (art. 6 sectie 1 sub c AVG); voor de bescherming van de legitieme belangen van Verisure of derden (art. 6 sectie 1 sub f AVG).
 • Om met u te communiceren over de WhatsApp-werving of om vacatures aan u mede te delen (indien u zich daarvoor inschrijft), om passende aanpassingen aan te brengen tijdens de sollicitatie- en/of wervingsprocedure, met inbegrip van eventuele medische aandoeningen, handicaps en ziektedossiers voor zover dit niet vereist is door toepasselijke wetgeving en/of wettelijke vereisten op basis van uw toestemming (zie hieronder uw recht om uw toestemming in te trekken) (art. 6, lid 1, sub a AVG).
 • Om ons en onze carrièrewebsites te beheren en te beschermen: onze legitieme belangen bij het beheer van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging en fraudepreventie (zie hieronder uw recht op bezwaar) (art. 6 lid 1 sub f AVG).
 • Het delen van gegevens met derde partijen die ons diensten verlenen ter ondersteuning van uw sollicitatie- en wervingsprocedure, alsook om post-offer processen te vergemakkelijken: ons legitiem belang om over instrumenten te beschikken voor een efficiënte administratie van wervingsprocessen en om relevante kandidaten voor vacatures te vinden (zie hieronder uw recht op bezwaar) (art. 6 sectie 1 sub f AVG).
 • Om processen en instrumenten te verbeteren (voor zover ze niet volledig geanonimiseerd zijn): het legitieme belang van ons en/of onze derde leveranciers om ervoor te zorgen dat wij betere, functionelere en veiligere diensten verlenen (zie hieronder uw recht op bezwaar) (art. 6 lid 1 sub f AVG).
 • In het kader van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de activa: ons legitiem belang in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering (zie hieronder voor uw recht op bezwaar) (art. 6 lid 1 sub f AVG).

Kandidaat-traject

Zodra wij uw sollicitatie hebben ontvangen, verwerken wij deze om te beslissen of u in aanmerking komt voor een functie. In dat geval beslissen wij of uw sollicitatie sterk genoeg is om u uit te nodigen voor een gesprek. Als wij besluiten contact met u op te nemen voor een gesprek, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt om te beslissen of wij u de functie aanbieden. Als wij besluiten u de functie aan te bieden, kan het zijn dat wij nog laatste controles moeten uitvoeren voordat wij uw benoeming bevestigen. Het hierboven beschreven traject kan variëren, bijvoorbeeld afhankelijk van de vereisten van de functie waarnaar u solliciteert.

Als u geen persoonlijke informatie verstrekt

Wij zullen u laten weten of u aanvullende informatie moet verstrekken die noodzakelijk is voor de verwerking van uw aanvraag en waarom wij die nodig hebben. Houd er rekening mee dat als u de gevraagde informatie niet verstrekt (die voor ons noodzakelijk is om uw aanvraag en/of verzoek in overweging te nemen, inclusief indien vereist door wetgeving en/of wettelijke vereisten), kunnen wij uw aanvraag en/of verzoek niet succesvol behandelen.


5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?


Binnen Verisure krijgen alleen die personen of afdelingen toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben voor hun functie, zoals uw (in)direct leidinggevende en de HR-afdeling, de manager en andere medewerkers die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces met betrekking tot een sollicitatiegesprek. De bedrijven van de Verisure Group in Europa hebben ook toegang tot uw persoonsgegevens. Bovendien hebben de applicatiebeheerders toegang tot onze systemen.     
Wij delen uw persoonsgegevens met IT-dienstverleners, zoals onze websitebeheerder en IT-server- en onderhoudsleverancier, vertrouwde externe dienstverleners die betrokken zijn bij de sollicitatie- en/of aanwervingsprocedure, zoals assessmentbureaus, professionele dienstverleners, zoals accountants, Phenom, Workday en LinkedIn (indien van toepassing) of advocaten. Wij hebben met deze partijen overeenkomsten gesloten waarin is vastgelegd dat zij uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving te behandelen.
Wij kunnen verplicht zijn uw persoonsgegevens met derden te delen (i) in overeenstemming met  wettelijke en/of regelgevende vereisten of overheidsinstanties, waaronder (personen die zijn aangewezen door) de rechtbank; (ii) om onze rechten en/of eigendommen te beschermen, om uw gezondheid en veiligheid, of de gezondheid en veiligheid van anderen te beschermen; (iii) om fraude of illegale activiteiten op te sporen en te onderzoeken en/of om te reageren op een verzoek van de overheid; (iv) in het geval van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de activa, in welk geval wij verplicht kunnen zijn uw persoonsgegevens te delen met derden. (iii) om fraude of illegale activiteiten op te sporen en te onderzoeken en/of om te reageren op een verzoek van de overheid; (iv) in het geval van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van de activa, in welk geval het opvolgende bedrijf dezelfde rechten en verplichtingen verwerft die wij hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Alle derde partijen aan wie Verisure uw gegevens overdraagt, zijn verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wet. Verisure verbiedt deze derden om uw gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Het bedrijf staat alleen toe dat uw gegevens worden verwerkt voor duidelijk omschreven doeleinden in overeenstemming met de instructies.


6.  Als er een internationale overdracht is


Wij verwerken uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Indien wij uw persoonsgegevens overdragen (bijvoorbeeld aan een dienstverlener) naar een land buiten de EER zonder passend beschermingsniveau, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen en passende voorzorgsmaatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

7. Geautomatiseerde besluitvorming


 • Geautomatiseerde besluitvorming. Wij voorzien niet dat u wordt onderworpen aan beslissingen die rechtsgevolgen en/of materiële gevolgen voor u hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Wij zullen u echter schriftelijk informeren als deze positie verandert.
 • Geautomatiseerde verwerking: "Profilering van kandidaten". Wij beoordelen (via de Phenom People omgeving) uw geschiktheid voor een functie op basis van onder andere uw nabijheid en/of locatie, uw vaardigheden en competenties, uw geschiktheid voor een professionele functie en uw vorige en/of huidige functietitel. Deze informatie is slechts een extra factor die door onze (menselijke) recruiters wordt beoordeeld in het kader van de sollicitatie- en aanwervingsprocedure.
 • Wij zullen (via de Phenom People omgeving) uw cv automatisch analyseren om onze formulieren in te vullen. Voordat u uw cv opstuurt, vragen wij u de inhoud, nauwkeurigheid, spelling, grammatica, enz. te controleren.

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonsgegevens in de loop van uw sollicitatie en werving bij ons veranderen en/of moeten worden gecorrigeerd, onder meer door gebruik te maken van uw recht op toegang en correctie (zie hieronder voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten).

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?


Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Onze systemen en programma's zijn goed beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot diegenen die uit hoofde van hun functie toegang moeten hebben. Bovendien hebben wij andere maatregelen genomen, zoals gegevensversleuteling, communicatieversleuteling en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens.

9. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens onderstaande bewaartermijnen, waarna wij uw persoonsgegevens niet meer gebruiken en deze naar behoren blokkeren in onze bijbehorende database. In het geval dat u:
 • Gesolliciteerd naar een functie, 1 jaar te rekenen vanaf de datum van het einde van de laatste sollicitatie en aanwerving (dit betekent dat in geval van meerdere sollicitaties de telling begint vanaf het einde van de laatste sollicitatie en aanwerving).
 • U heeft zich ingeschreven voor job alerts (inclusief de talent community), gepersonaliseerde ervaringen en/of job aanbevelingen ingesteld, en/of een account aangemaakt op onze carrièresites alleen (d.w.z. zonder te solliciteren naar een functie), 1 jaar vanaf de datum van uw inschrijving en/of account aanmaak.  

Verlengde bewaartermijn op basis van uw toestemming. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens langer te bewaren, worden uw persoonsgegevens nog 2 jaar na de bovengenoemde bewaartermijnen bewaard.
Wij kunnen HTTP-gegevens tijdelijk verwerken in logbestanden van de webserver. De loggegevens worden opgeslagen in de serverlogbestanden in een vorm die het mogelijk maakt u gedurende maximaal enkele dagen te identificeren, tenzij zich een veiligheidsgerelateerde gebeurtenis voordoet (bv. een DDoS-aanval). In het geval van een veiligheidsrelevante gebeurtenis worden de serverlogbestanden opgeslagen totdat de veiligheidsrelevante gebeurtenis is verwijderd en volledig is opgelost.
Uw persoonsgegevens kunnen worden geanonimiseerd, zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht, in dat geval kan deze informatie zonder uw medeweten worden gebruikt.


10. Uw rechten 


Met inachtneming van de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens) hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u bewaren laten corrigeren.

 • Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons vragen persoonsgegevens te wissen wanneer wij geen geldige reden hebben om ze verder te verwerken. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen de verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder). Houd er echter rekening mee dat wij om specifieke juridische redenen niet altijd aan uw verzoek tot verwijdering kunnen voldoen.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo kunt u ons onder bepaalde voorwaarden vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.
 • Verzoek om overdraagbaarheid van Uw persoonsgegevens naan een andere partij. Wij verstrekken u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd of die wij hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.
 • Recht om toestemming in te trekken (indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming). Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking voor dit doel te allen tijde in te trekken door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voorafgaand de intrekking van de toestemming. Als u uw toestemming intrekt, kunnen wij u mogelijk bepaalde functies niet aanbieden en/of uw sollicitatie en/of werving niet verwerken. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

U kunt meer informatie over deze privacyverklaring vragen en/of uw rechten inzake gegevensbescherming uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op privacy@verisure.nl en/of, indien beschikbaar, door toegang te krijgen tot het centrum voor gegevensbescherming op onze carrièresite (indien u ons uw e-mailadres hebt verstrekt).

Houd er rekening mee dat wij kunnen u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u uw andere rechten inzake gegevensbescherming kunt uitoefenen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand die er geen recht op heeft. Wij kunnen ook contact met u opnemen om aanvullende informatie te vragen met betrekking tot uw aanvraag, zodat wij sneller kunnen reageren.

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 


11. Bezwaar


U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van belangen. Voor meer informatie of om bezwaar te maken, kunt u een brief of e-mail sturen naar onze DPO op privacy@verisure.nl

12. Wat is uw verantwoordelijkheid?


U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of beschikbaar stelt. In dit verband bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie die relevant, waarheidsgetrouw, nauwkeurig en niet misleidend is. U moet ervoor zorgen dat de verstrekte informatie geen obscene of lasterlijke inhoud bevat, op geen enkele wijze inbreuk maakt op de rechten van derden, geen kwaadaardige code bevat en niet vatbaar is voor gerechtelijke vervolging. Bovendien, als u persoonlijke informatie over een andere persoon verstrekt, zoals die waarnaar u verwijst, bent u verplicht een wettelijke kennisgeving te doen en de nodige toestemmingen te verkrijgen zodat wij die informatie kunnen verzamelen en gebruiken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.


Dit privacybeleid is bijgewerkt in september 2022